• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Tarım

Elbistan ekonomisinin büyük bir kısmını teşkil eden tarım hayah geçmişten günümüze kadar bu değerliliğini yitirmemiştir. Köyde yaşayan halkın hemen hepsi geçimini hayvansal ürünlerle bitkisel ürünlerden sağlamaktadır. Bunun yanı sıra şehir eşrafının da bir kısmı yine geçimlerini hayvansal ve bitkisel ürünlerden sağlamaktadırlar. Yalnız günümüzdeki tarımla olan uğraş ilkel bir tarım uğraşı değil tamamıyla makine uğraşı haline gelmiştir. Çiftçilik mesleğini sürdüren şahıslara ise bu makinalı tarım kolaylığından başka şehir merkezinde bulunan birçok resmi kuruluşta oldukça yardımcı olmaktadır. İlçede bulunan tarım kuruluşlarını şöyle sıralamak mümkündür.

1. İlçe Tarım Müdürlüğü, 2. Tarım Kredi Kooperatifleri, 3. Ziraat Bankası, 4. ŞekerBankı, 5. Sulama Amaçlı Kooperatifler, 6. Kalkınma Kooperatifleri, 7. Toprak Mahsulleri Ofisi, 8. Pancar Eğiticileri Kooperatifi, 9. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı, 10. Meteoroloji, 11. Köy Hizmetleri Müdürlüğü, 12. Zirai Donabm Kurumu, 13. Pancar Bölge Şefliği, 14. Ziraat Odası Başkanlığı.

A. Toprak Durumu
İlçe topraklarımız her türlü zirai sistemin takibine elverişlidir. Ülkenin 5. büyük ovası olması nedeniyle de çevrenin bir zİrai ürünler ambarı haline gelen yöremiz, kendi ihtiyacından fazla olan ürünlerini çevre yerleşim merkezlerine satmaktadır. Yalnız ılıman iklim, ekimine müsait olmayan Elbistan arazisi, ılıman arazide ekilen ürünler dışında her türlü tarım bitkileri ekimine müsaittir. İlçemizde bulunan arazi dağılımı hektar olarak aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

• Yüz Ölçümü : 250.460 hektar
• Tanm Alanı : 73.640 hektar
- Sulu 56.140 hektar
- Sulanabilir 66.460 hektar
- Kıraç (sulanamaz) 51.040 hektar
• Orman Alanı : 3.570 hektar
• Çayır Mera : 31.300 hektar
• Tarım Dışındaki Arazi : 41.944 hektar

Tanm arazilerindeki kullanım ise şöyledir :
• Tarla : 168.542 hektar
• Meyvecilik : 3.643 hektar
• Sebzecilik : 455 hektar
• Bağ Alanı : 1.000 hektar

B. Su Durumu
Elbistan'ın 66.460 hektarlık arazisi çeşitli yollarla sulanmaktadır. Bu sulama yollarından biri yer üstü akarsularından sağlanmaktadır. Bu akarsular arasında belli başlı olanlardan: Ceyhan nehrini, Söğütlü çayını, Hurman çayını, Til suyunu sayabiliriz. Son zamanlarda Ceyhan nehri üzerinde kurulan sulama teşkilatlarıyla da sulanamayan arazilere su götürme çalışmaları yapılmış bu çalışmalarda yapılan sulamalarda oldukça başarı sağlanmıştrr. Kalealh Köyü civarında yapılan sulama kanalı ile bu civardaki 2.800 hektarlık arazi devlet tarafından sulanabilir hale gelmiştir.

Diğer bir sulama yolu olan yer alh sulamaları da yöremizde oldukça yaygın bir şekilde yapı1m*tadır. Bunun en büyük sebebi ise yöremizin yer alh suyu bakımından oldukça zengin olmasıdır. Yerüstü sulamalarında devletin katkılarını görmek mümkündür ancak yer alh sulamalarını çiftçilerimiz tamamen kendi çaba ve imkanlarıyla yapmaktadırlar. Bu yolla sulama yapan çiftçilerimiz 700'e yakın termik motorlu motopomp, 25 elektrik motorlu motopomp~ 55 adet santrafüj pompa, 200' e yakın derin kuyu sulama yollarıyla toplam 75.000' e yakın hektarlık araziyi tamamen kendi çaba ve imkanlarıyla sulamaktadırlar.

C. Üretim
Tarım bitkilerinden elde edilen ürünlerin en başında taneli bitkiler yer alır. Son dönem itibariyle taneli bitkilerden olan arpa ve buğdayın yanı sıra sulanabilir, arazinin artmasıyla ekimi geliştirilen bir başka taneli ürün ise ayçiçeği olmuştur. Taneli tarım bitkilerinden başka Elbistan Ovası içerisinde bakliyalın da önemi büyüktür.

Tablo 11: Elbistan' da 2000 Yılına Ait Tarım Bitkilerinden Elde Edilen Ürünler Cins, Birim ve Miktar Olarak Aşağıda Sıralanmıştır.

Ürün Adı Ekilen alan (hektar) Üretim (ton)
Buğday 50.000 100.000
Arpa 30.000 66.000
Nohut 26.000 20.000
Fasulye 2.000 3.000
Kırmızı mercimek 120 96
Fiğ 150 160
Culban 700 770
Şekerpancarı 5.000 200.000
Ayçiçeği 25.000 4.500
Soğan (kuru) 150 1.200
Sarımsak (kuru) 20 120
Patates 500 8.500
Yonca 60 110 yeşil
    450 kuru ot


D. Sanayi Ürünleri
Yöremizde ekimi yapılan bitkilerden sadece şeker pancarı sanayi ürünü olarak elde edilmektedir. Elbistan' da ekimi yapılan ayçiçeği ve patates birer sanayi bitkisi olarak değil gıda maddesi olarak üretilmektedir. Ayçiçeği çerezlik, patates yemeklik olarak ekilmektedir.

Pancar Ekim Bölgeleri ve Ekim Şartları
Elbistan Pancar Bölge Şefliği'ne ait Şeker Fabrikası içerisinde iki adet kantar mevcut olup bu kantarlardan bir tanesi ile yöremiz çiftçilerinden gelen pancarIarın tartımı yapılmaktcı diğeri ile de dış bölgelerden müteahhide getirilen pancarlar tartılmaktadır.

Tablo 12: Elbistanda Çiftçi Sayısının Araziye Göre Dağılımı

Birim Çifti Sayısı Arazi (dekar)
Elbistan 52 766
Ağlıca 101 1.557
Akbayır 79 772
Akveren 112 2.078
Anbarcık 71 796
Balıkcıl 157 3.196
Çatova 225 4.019
Çıtlık 58 686
Dağdere 81 1.424
Demircilik 174 1.316
Doğanköy 178 2.369
Çiçek 134 1.139
Eldelek 75 1.207
Elembey 195 3.553
Evcihüyük 12 102
Geçit 115 1.428
Gündere 38 331
Güvercinlik 94 1.006
Hasankendi 82 1.165
Izgın 263 3.413
Karaelbistan 186 2.295
Karahüyük 294 4.564
Kışla 59 1.393
Küçük yapalar 31 343
Yapraklı 157 1.905
Büyük yapalak 35 393
İğde 267 5.127
TOPLAM 3.275 48.513


Ekim şartlan ise daha önceki yıllara ait çiftçilik istihsali arazi hastalık ve haşere durumları dikkate alınarak bölge kontenjanı mevcut köylere Pancar Bölge Şefliği tarafından pancann ekimi yapılmaktadır.

Tablo 13 : Son Beş Yılda Pancar Ekimi Yapılan Alan, Elde Edilen Pancar Miktarı ve Üreticiye Ödenen Para Miktarı.

Yılı Ekilen Dekar Elde Edilen
Ürün (Toplam
Fireli)
Pancar Fiyatı TL/KG
1995 77.073 319.904 46.88
1996 141.244 532.945 84.72
1997 139.824 583.304 144.75
1998 228.680 1.090.814 200.49
1999 199.548 2.968.971 344.68


E. Bağ ve Bahçe Ürünleri

a. Meyvecilik
Diğer tarım ürünlerindeki arhşlara paralelolarak meyve yetiştiriciliği de son yıllarda İyice gelişmiştir.

Meyvecilikteki üretimin büyük bir kısmını kayısı, elma ve armut oluşturmaktadır. Bilhassa kayısı üretimi yöremizde iyice gelişmiş neredeyse kayısı memleketi olarak Malatya havalisiyle yarışabilecek duruma gelmiştir.

Tablo 14 : 2000 Yılında Elde Edilen Meyve Miktarı

Ürün Adı Dikili Alan (hektar) Üretim (ton)
Kayısı 2.100 6.580
Elma 200 772
Armut 30 234
Dut 30 108
Şeftali 30 65
Vişne 22 89
Kiraz 20 80


b. Bağcılık ve Sebzecilik
Elbistan' da üretimi yapılan yaş ve kuru üzüm miktannda geçmiş yıllara göre bir düşüş görülmüştür. Bunun sebebi ise dikimi yapılan bağ alanlanınn daralmasıdır. 1972 yılında bağcılıktan toplam 18.000 ton üzün elde edilirken 1997 yılında ise bu rakam 4.175 tona düşmüştür.

Elbistan' da ekimi ve dikimi yapılan sebzeler yörenin sulak mevkilerinde yetiştirilmektedir. Bölgemizde yetiştirilen sebzeler tamamen yöremiz dahilinde tüketilmektedir.

Tablo 15 : İlçemizde 2000 Yılında Elde Edilen Sebze Miktarları

Ürün Adı Dikil Alan (hektar Üretim (ton)
Biber 60 hektar 527
Domates 145 hektar 2.350
Taze Fasulye 25 hektar 250
Hıyar 100 hektar 120
Kabak 25 hektar 375
Lahana 95 hektar 6.650
Maydanoz 2 hektar 35
Sarımsak (taze) 5 hektar 210
Soğan (taze) 15 hektar -


F. Üretimi Artıran Faktörler
Üretimi artıran faktörler arasında, konunun başında da belirttiğimiz gibİ, tanm aletleri ilk sırayı almaktadır. Tanmda makinalaşma başladıktan sonra tanm alan1an İyice genişlemiş, hasat zamanında meydana gelen ürün kayıplan ise en aza İndirgenmeye çalışılmıştır.

Tablo 16 : İlçemizin 1997 Yılındaki Tarımsal Alet ve Makine Durum

Toplam Traktör Sayısı 1610
Römork 1.775
Krema Makinası 720
Termik Motorlu Motopomp 16
Elektrik Motorlu Motopomp 16
Derin Kuyu Pompa 76
Motorlu Pülverizatör 62
Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör 70
Sırt Milinden Hareketli Pülverizatör 45
Yem Kırma Makinası 9
Selektör 6
Biçerdöver 38
Harman Makinası 190
Kimyasal Gübre Dağıtıcısı 450
Pancar Mibzeri 85
Üniversal Mibzer 6
Kombine Tahıl Mibzer 295
Tahıl Mibzeri 190
Traktörle Çekilen Çapa Mak. 34
Merdane 185
Kültivatör 1.595
Toprak 70
Ark Pulluğu 450
Kulaklı Traktör Pulluğu 1.710


Üretimi arman bir başka faktör de arazilerde yapılan gübrelemedir. Tarım arazilerinin gübrelenmesi bitkilerdeki verim oranını yükseltmektedir.

Tablo 17: Elbistan'da 2000 Yılında Tanm Alanlarında Kullanılan Kimyevi Gübre Miktarlan

Cinsi Miktarı
Üre 1.384
Nitrat 3.409
A.Sülfat 12
S.P. 131
D.A.P. 2.187
Çiftlik Gübresi 90.000

Okunma Sayısı: 3117   |   Güncelleme Tarihi: 09.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım