• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Beş İlçe ve Elbistan Afşin Adıyla Bir İl Kurulması Hakkında Kanun Teklifi

Madde 1.
a) Ekli (1) sayılı listede adlan yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve Tanır kasabası merkez olmak üzere Tanır adıyla,
b) Ekli (2) sayılı listede adlan yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve Antaş kasabası merkez olmak üzere Antaş adıyla,
c) Ekli (3) sayılı listede adlan yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve Çohulhan kasabası merkez olmak üzere Çohulhan adıyla,
d) Ekli (4) sayılı listede adlan yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve Büyükyapalak kasabası merkez olmak üzere Büyükyapalak adıyla,
e) Ekli (5) sayılı listede adları yazılı kasaba ve köyler bağlanmak ve Büyüktatlı kasabası merkez olmak üzere Büyüktatlı adıyla,

Beş ilçe kurulmuştur.

Madde 2. Kahramanmaraş iline bağlı Elbistan ilçe merkezi ile Afşin ilçe merkezi birleştirilerek Elbistanafşin merkez olmak ve ekli (6) sayılı listede adları yazılı ilçe, bucak, kasaba ve köyler bağlanmak üzere Elbistanafşin adıyla bir il kurulmuştur.

Geçici Madde 1. Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilata ait kadroIan, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçecek otuz günlük süre içinde ihdas etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 2. Bu Kanunla kurulan il ve ilçelerde merkezi idare tarafından oluşturulacak teşkilatla ilgili her türlü atama işlemleri bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren geçecek altmış günlük süre içinde tamamlanır.

Yeni kurulan il ve ilçelerdeki idare kurulları teşekkül edinceye kadar bu yerlerdeki işlemlerle ilgili olarak eskiden bağlı oldukları il ve ilçelerin idare kurulları görevli ve yetkilidir.

Geçici Madde 3. Bu Kanunla kurulan ilin il genel meclisi, merkez ilçeler ile bu ile bağlanan ilçelerin hali hazırda il genel meclisi üyelerinden teşekkül eder. İl genel meclisi il valisinin davetiyle toplanır, organlarını seçer ve bütçelerini yapar.

Geçici Madde 4. Bu Kanunla kurulan ile bağlanan ilçelerdeki il özel idarelerinin bütün nakit, varidat, tahakkuk, tahsilat, bakaya muamele ve hesapları menkul ve gayri menkulleri, hak alacak ve borçları ve bununla ilgili defter, dosya ve evrak, Kanunun yürürlüğe girmesini takip eden doksanıncı günden itibaren bu ilçelerin bağlandığı il özel idarelerine geçer ve bu tarihi takip eden on günlük süre içende devir ve teslim yapılır.

Gayrı menkullerin tapu kayıtları harçsız olarak yeni illerin özel idareleri adına tashih ve tescil edilir.

Özel idare kadrolarında bulunup bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev yapan memur ve sözleşmeli personel, kadroları ve her türlü hak ve alacakları ile birlikte başkaca bir işleme hacet kalmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu ilçelerin bağlandığı il özel idarelerine geçer.

Bu personelin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden doksan günlük süre içindeki maaş ve ücretleri ile her türlü hak ve alacakları halen bağlı bulundukları il özel idarelerince karşılanır. Doksan günlük süre bitiminin maaş ve ücret ödeme tarihine denk gelmemesi halinde bu süre peşin ödenmiş olan en son maaş ve ücretin ait olduğu zaman sonuna kadar uzatılmış sayılır. Buödemeyi yapmış olan il özel idarelerince herhangi bir iade talebinde bulunamaz.

Bu Kanunla kurulan illerin özel idare bütçelerinin yürürlüğe girmesine kadar geçen süre içinde bu illere bağlanan ilçelerdeki özel idarelere ait personelin özlük haklarına ilişkin her türlü ödemelerin mahsubu bilahere yapılmak üzere bağlı bulunduklan il özel idarelerince karşılanmasına devam olunur.

Madde 3. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kanun teklifini detaylı incelemek için lütfen tıklayınız.
Okunma Sayısı: 6826   |   Güncelleme Tarihi: 14.06.2016    Sayfayı Yazdır


Etiketler:
elbistan il oldu mu, elbistan il olur mu, elbistan il olsun, elbistan il oluyor, elbistan il olacak mı, elbistan il adı ne olsun, elbistan il mi, elbistan ze zaman il olacak, elbistanın il olması için kim ne yapıyor, elbistan il oldu mu, afşin il olur,
Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım