• Prof. Dr. Mehmet KAYA | 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili

Resmi Daireler

1. Adliye :
Elbistan Adliyesi 1929 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana değişik binalarda hizmet vermişti. İlçenin zamanla sosyoekonomik yönden gelişmesiyle birlikte çağın ihtiyaçlarına ve EIbistan'ın mevcut kapasitesine göre hizmet verilen binalar yetersiz kalmış, buna nüfus arhşıyla cezaı ve hukukl ihtilafların da arhşı eklenince yeni bir binanın yapılması zarurı olmuştur. Bunun üzerine günün koşullarına uygun Adliye Sarayı yapılmaya başlanmış 1990 yılında faaliyete geçmiştir.

Elbistan Adalet Teşkilah bünyesinde iki adet Noter ve bir Etipi cezaevi vardır.

2. Askerlik Şubesi
İlçenin yaşlı kişileriyle yapılan mülakatlar sonunda Elbistan'da çok eski devirlerde (Tahmini Sultan Abdulharnit zamanında) bir ihtiyat birliği bulunduğu anlaşılmaktdır. Bu birlik söylenenlere göre 5-10 subay ile bir takım erden ibaretti.

Bilahere sadrazam olan Mahmut Şevket Paşa, Abdulharnit'i tahttan indirip Sultan Reşat tahta geçtiğinde Redif askerliği (kura usulü askerlik) kaldırılmış bugünkü muvazzaf askerlik yükümlülüğü getirilmiş ve tahmini 1326 (1910) tarihlerinde Askerlik Şubesi bugünkü yerinde hizmete başlamıştır. Sancaklara askerlik daireleri, kazalara askerlik şubesi ihalesi bu yıllar arasındadır. Çekirdek birlik kaldırılıp eski binalar ve cephanelikler İstiklal Harbi sonrası gelen 13. Piyade alayının hizmetine verilmiştir. İki yıl kalan alay Konya'ya nakil edilmiş, 1940-45 yılları arasında bu cephanelik ve binaların yıkıldığı öğrenilmiştir.

Askerlik Şubesi eski yapı binalarda 1966 yılına kadar hizmete devam etmiş. 1966 yılında bugünkü alt kısmı şube, üstü lojman olan iki katlı betonarme bina inşa edilmiştir.

1946 yılında Afşin ilçe olunca, bu ilçeye ait işlemler 1950'de Afşin Askerlik Şubesi'ne devredilmiştir. 1971 Reorganizasyonuyla yine Elbistan'a devredilen Afşin ilçesinin askelik işlemleri 16 Ekim 1978'le tekrar Afşin'e nakledilmiş ve hala hizmetini o şubede sürdürmektedir. Ayrıca Ekinözü ve Nurhak ilçelerinin de askerlik işlemleri Elbistan Askerlik Şubesince yürütülmektedir.

3. Diyanet Hizmetleri
Ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de dini vecibelerin yürütülmesini Diyanet İşleri Başkanlığı Elbistan Müftülüğü yerine getirmektedir.

Elbistan Müftülüğü Cumhuriyetin kliruluşunda.n bu yana, resml bir hizmet binası olmaksızın ilçe müftülerinden Bedri Efendi, Süleyman Safi Efendi, M. Reşit Yınanç tarafından 1951 yılına kadar kendi evlerinde, 1951-1966 yılları arasında şu anki Çarşı Atik Camii avlusunda - ki istimlak edilerek camiye katılan binasında-, 1966-1974 yıllarında Cumhuriyet caddesinde müftülük ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne ait olan binanın zemin katında, 1984- 1985 yılından itibaren de yeni yapılan Hükümet Konağı'nın ikinci katında hizmetini sürdürmektedir. Elbistcin Müftülüğü bu hizmetini bir müftü, iki vaiz, bir şef, iki memur, bir şoför, iki hizmetti ve yüzdokuz din görevlisinden oluşan personeliyle devam ettirmektedir.

A. Cami ve Din . Hizmetleri
Elbistan şehir merkezinde dördü inşaat halinde olmak üzere toplam 40' a yakın cami bulunmaktadır. Bu camilerden sekiz tanesi kubbeli, diğer yirmiyedi tanesi ise çah ile örtülü bulunmaktadır. Elbistan ilçesinin camiye ihtiyacı olan köylerinin tümünde cami bulunmaktadır. Bunların bir kısmına görevli tayin edilmediği için köy halkından olan fahri görevlilerce imamlık hizmeti yürütülmektedir.

4. Emniyet Müdürlüğü
Elbistan ilçesinde bulunan polis teşkilatı, Emniyet Amirliği bünyesinde hizmet verirken, 3755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla 13.03.1989 tarihinden itibaren ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. Bugün bu kuruluş, üç adet yardımcı birimi ile Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmetini sürdürmektedir. Bugün iç amiri ve memuruyla toplam 100'ün üstünde personelden oluşan kuruluş, Emniyet Teşkilatı olarak araç, gereç, silah ve muharebe yönünden yeterli durumdadır.

Emniyet Teşkilatı ilçede; Çarşı Karakolu, Merkez Karakolu ve Cumhuriyet Karakoluyla ilçeyi asayiş yönünden ayırmıştır. Her birim kendi bölgesinde hizmetini sürdürmektedir.

5. Jandarma Bölük Komutanlığı
Elbistan ilçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1882 yılında Zabtiye Bölüğü olarak Güneşli Mahallesi'nde kurulmuştur. 1929 yılına kadar aynı mahallede görevini sürdürmüş, 1929 yılından sonra Jandarma komutanı ve halkın gayretiyle şimdi yıkılmış olan eski Cezaevi Binasının üst katına nakledilmiştir. 1961-1962 yıllarında Devlet Bütçesinden - Jandarma Genel Komutanlığı'nın emriylemülkiyeti Jandarmaya ait olmak üzere bir bina yaptırılmasına karar verilmiştir. 25 Eylül 1975 tarihinde başlayan 19 Ekim 1977 tarihinde yapımı biten yeni binasına taşınmıştır. Halen de aynı binada hizmetini sürdürmektedir.

Elbistan ilçe Jandarma Bölük Komutanlığı Merkez Karakol olup, buna bağlı karakollar şunlardır:

- Höplek Jandarma Karakol Komutanlığı,
- Büyük Yapalak Jandarma Karakol Komutanlığı,
- Bakış Daimi Jandarma Asayış Karakol Komutanlığı,
- Gücük Jandarma ve Kararol Komutanlığı,
- Karabasanuşağı geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı, Bu karakollar bulundukları yerlerde adli, mülki, idari ve askeri görevlerini yerine getirmektedir.

6. Gençlik ve Spor Müdürlüğü
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Elbistanda 1 Temmuz 1992 yılında kurulmuştur. Müdürlüğe tesis olarak; bir stadyum, iki halı saba, bir tekwando salonu bağlı bulunmaktadır. Bir kapalı spor salonu ve yanında 51 dönümlük stadyum, yüzme havuzu arazisi de ilçe gençlik ve spor müdürlüğüne bağlıdır.

7. Mal Müdürlüğü
Mal Müdürlüğü, Cumhuriyetten önce "Sandık-ı Emirlik" adı altında bir teşkilath. Cumhuriyetin kuruluşuyla "Mal Müdürlüğü" adını alarak, hizmetini devam ettirmektedir.

Mal Müdürlüğü'nün bünyesinde 3 bölüm bulunmaktadır.

a. Muhasebe
b. Milli Emlak
c. Hazine Avukatlığı

Mal Müdürlüğü, Genel bütçe dahil dairelerin personel giderleri ile diğer kamu hizmetlerinden doğan devlet alacaklarının tahsili, devlete ait taşınmaz malların idaresi ile genel bütçeli idarelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının tasfiyesi, Genel Bütçeli idarelerin ve hazine taşınmazlarının mahkeme işlemlerinin takibi gibi faaliyetleri yürütmektedir.

8. Nüfus Müdürlüğü
İlk defa 1905 yılında "Nüfus Müdürlüğü" adı ile kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra adı "Nüfus Baş Memurluğu"na çevrilmiş. Nüfus Müdürlüğü ilçedeki nüfus işlemleriyle ilgili bilgileri ilçe düzeyinde duyurmak, düzenlemek ve seminer yolu ile ilgili şahısları bilgilendirmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

2000 yılı nüfusu :
Kasaba ve Köyler : 57.576
Merkez : 98.378
Toplam : 182.940

9. Orman Bölge Şefliği
Orman Bölge Şefliği Elbistan'daki faaliyetine 1956 yılında başladı. Bölge şefleri, Göksun Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı olarak görevini sürdürmektedir.

10. PTT
Kuruluşu oldukça öncelere dayanan PTT, 1 Mart 1992 tarihinden itibaren Posta ve Telgraf Müdürlüğü adı altında iki ayrı birim olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Telekominikasyon hizmetlerini Telefon Müdürlüğü, posta ve telgraf hizmetlerini de Posta ve Telgraf Müdürlüğü yürütmektedir. Her an yeni gelişmelerin sağlandığı ilçemizde telekominikasyon alanında da Mayıs 92 itibariyle faks sistemi hizmete geçti. 1988 yılından sonra APS posta servisi ile hizmetine devam etmektedir. Son yıllarda Elbistan kasaba ve köylerinde PTT hizmetleri çok hızlı bir şekilde yapılmaktadır.

11. Sağlık Kuruluşları
A. Devlet Hastanesi
Elbistan Devlet Hastanesi ilk olarak, mülkiyeti Elbistan Belediyesine ait olan arsada, 1949 yılında, Sağlık Merkezi olarak kurulmuştur. İki yıl Sağlık Merkezi olarak hizmet verdikten sonra, zamanın yetkililerince yapılan müracaatlar üzerine 35 yataklı Devlet Hastanesi olarak hizmetini sürdürmüştür.

Elbistan'ın hızla gelişmesi ve bu gelişmeye paralelolarak nüfusun artması nedeniyle mevcut Devlet Hastanesi ihtiyaca cevap veremeyecek duruma gelmiştir. Daha büyük bir Devlet Hastanesine ihtiyaç duyu1masından dolayı, gerekli yerlere mfuacaatlar yapılmış, bunun üzerine 1970 yılında elli yatak kapasiteli Devlet Hastanesi'nin temeli atılmıştır. Bu temel 1973 yılında tamamlanarak yeni hastane Eylül ayında hizmete geçmiştir. Alh yıl elli yataklı Devlet Hastanesi olarak hizmet verdikten sonra gerek hasta sayısındaki arhşlar nedeniyle, gerekse çeşitli branşlardaki doktor tayinleri sonucu bu bina da ihtiyacı karşılayamaz duruma gelmiştir. Bunun üzerine, önceden hastane koridoru ile bağlanhsı olan ve atıl durumda bırakılan eski Devlet Hastanesi 1983 yılında onarılarak hizmete sunulmuştur.

Şu anda Elbistan Devlet Hastanesi bölge hastanesi görÜllümÜllde olup Afşin, Göksun, Darende, Nurhak, Ekinözü ve Doğanşehir' e de sağlık hizmeti vermektedir.

B. Sağlık Ocağı
Elbistan'da, 1973-2000 yılları arasında hemen hemen her mahalleye sağlık ocağı· kurulmuştur ve binlerce hastaya sağlık hizmeti vermektedir.

C. SSK Hastanesi
Elbistan'da 1977 yılında SSK Dispanseri olarak kurulmuş, bilahere SSK Hastanesine dönüştürülmüştür. 1991 yılına kadar muhtelif binalarda hizmet veren kuruluş hastaneye dönüştüğü tarih olan 7.7.1992'de yeni binasına taşındı.

Hastane binası, idare binası, doktor ve hemşire lojman1arından oluşan kuruluş, toplam 26.288 m2'lik bir alana sahip bulunmaktadır. SSK Hsatanesi 1998-2000 yılları arasında ASEV Hastanesi adı ile hizmet vermiştir. ASEV Hastanesi bu iki yıl içerisinde 200.000'in üzerinde hastaya bakmış, bir çok öğretim üyeleride ASEV' de hizmet vermişlerdir. Daha sonra bazı olumsuz çalışmalar sonucu ASEV Hastanesi geri SSK Hastanesi olarak bölge sağlığına hizmet etmektedir.

D. Verem Savaş Dispanseri
Elbistan ilçesinde verem-savaş hizmetlerinin yapılabilmesi için bir Verem Savaş Dispanseri'nin olması gerektiği, halk ve dönemin Devlet Hastanesi Baş Tabibi Dr. Ragıb i\kdili tarafından müşahade edilmiş ve dispanser kurulmuştur.

Elbistan Verem Savaş Dispanseri bölge dispanseri olduğundan dolayı Afşin, Göksun, Ekinözü ve Nurhak ilçe merkezleri ile nahiye ve köylerine de -kısıtlı imkanlar içerisinde- hizmet vermektedir. Verem Savaş Dispanseri'nin görev kapsamı içerisine; yeni doğan bebeklere BCG aşısı yapmak, şüpheli şahıslara PPD testi uygulamak, röntgen filmi çekimini yapmak girmektedir. Ayrıca klinik tetkiklerle hastalığın tesbitine ve ayakta tedavi edilebilecek olanların tedavisine çalışılmaktadır.

12. Sivil Savunma Müdürlüğü
Elbistan ilçesi Sivil Savunma Müdürlüğü 28.02.1959 tarihinde 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ile kurulmuştur. Bu görev 1981 yıIı!ıa kadar Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü'nde vekaleten yürütülmüş, daha sonra memur atanarak hizmetini sürdürmüştür.

İlçemiz Sivil Savunma Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı taşra teşkilah olarak, sivil halkın kendi kendini koruma becerisini artırmak, savaşta ve afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla hizmet ve faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Sivil Savunma Müdürlüğü kendi görevalaroyla ilgili,bilgileri sunmak için yıl içinde konferanslar düzenlemekte, eğitici filimler izletmektedir.

13. Tapu Sicil Müdürlüğü
Tapu dairelerinin ilk kuruluşu 1874 yılına rastlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kuruluş temeli ise, tapu dairelerinin kuruluşundan daha öncedir.

Hizmete başladığı ilk yıllarda "Tapu Sicil Müd~lükleri" ve "Tapu Sicil Muhafızlıkları" adı altında görev yapan müdürlük, 26 Eylül 1984 tarih ve 3045 sayılı kanunla "Tapu Sicil Müdürlüğü" adını almış ve hizmetini devam ettirmiştir.

14. Tanin Kredi Kooperatifi
Elbistan Tarım Kredi Kooperatifi 1969 yılında kurulmuştur. Tarım Kredi Kooperatifi bölge olarak, Gaziantep Vergi Birliği'ne, merkez olarak, Ankara Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne, başbakanlık olarak da, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı'na bağlıdır.

Tarım Kredi Kooperatifi çiftçilere nakdi veya ayni olarak yardımda bulunmaktadır. Çiftçilerin kimyevi gübre, fenni yem, zirai alet, zirai mücadele ilaçları ve benzeri ihtiyaçlarını temin etmekte veya temine yardımcı olmaktadır.

15. Tarım Müdürlüğü
İlçe Tarım Müdürlüğü 1950 yılından önce Ziraat Teknisyenliği olarak kurulmuştur. Daha sonraları ise (1975'te) İlçe Ziraat Mühendisliği (1975-1985 arası) Zirai Mücadele Kurum Şefliği haline dönüştürülmüş olup 1985 yılından bu yana ise İlçe Tarım Müdürlüğü olarak hizmetini sürdürmektedir. Hayvansal ve bitkisel üretimi ıslah ederek geliştirmek amacına yönelik çalışmaları sürdürmektedir.

16. TMO Şube Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi 1938 yılında Şube Şefliği adı altında kurulmuştur. Kayseri- Malatya yolu üzerinde kendi binasında işe başlayan kuruluş hala aynı yerde hizmetini devam ettirmektedir.

17. Vergi Dairesi
Elbistan Vergi Dairesi 01.03.1979 tarihinde kurulmuş, çeşitli binalarda hizmet vermiştir. En son olarak 1987 yılında gelir idaresi geliştirme fonundan satın alınarak uygun hale getirilen İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı, Belediye Pasajı ikinci katında 870 m2'lik alana sahip kendine ait yerinde hizmetini sürdürmektedir.

20. Zirai Donalım Kurumu
Zirai Donatım Kurumu Elbistan Şube Müdürlüğü 1969 yılında sahş memurluğu .olarak faaliyete geçmiştir. Şube Müdürlüğü Malatya-Kayseri yolu üzerinde sekiz dönümlük mülki arsa üzerinde Elbistan'a, civar ilçelere ve köylere hizmet vermektedir.

Zirai Donahm Kurumu Şube Müdürlüğü 1969 yılırida kurulduğunda şube şefi, hizmetti ve memurla hizmet veriyordu. Bugün ise şube şefi, ambar memuru, iki kantarcısı, bekçisi ve sezonluk işçi kadrosuyla hizmetini sürdürmektedir.

Elbistan Zirai Donahm Şube Müdürlüğü, ilçemiz merkezinin ve köylerinin, ayrıca civar ilçelerin ve köylerinin de tüm kimyevi gübre ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, bilumum zirai alet ve tarım makinalarını Zirai Donahm Kurumu olarak karşılamaktadır.
Okunma Sayısı: 2851   |   Güncelleme Tarihi: 08.06.2016    Sayfayı Yazdır


Site içerisinde yer alan yazılı ve görsel içerik Prof. Dr. Mehmet KAYA tarafından sağlanmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, kaynak gösterilerek iktibas edilemez. © 2016 - 2021
Profesyonel Web Tasarım